TH

|

EN

Privacy Policy Howden Maxi Insurance Broker Co., Ltd.

นโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากนโยบายนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม

Howden Maxi Insurance Broker Co., Ltd. (“The Company”) has created and published this privacy policy (“Policy”) in order to clarify the details regarding the collection, use or disclosure of the personal information of current customers and potential customers of the company, including the methods for protecting personal data and the guidelines for managing such data appropriately according to the Personal Data Protection Act B.E. 2562

The company may review and amend this policy as deemed necessary from time to time in order to ensure that your personal information is appropriately protected. If there is significant change to this policy, the company will notify you by disseminating it through appropriate channels.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

 • ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบอนุญาตขับรถ วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบริษัทฯ โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
  • ข้อมูลติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media Contact Data) เช่น LINE ID Facebook account
  • ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถังรถ
  • ข้อมูลการติดต่อกับบริษัทฯ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับบริษัทฯ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ข้อมูล IP address
 • แหล่งที่มาของข้อมูล บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
  • ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
   • เมื่อท่านติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า หรือบริการกับเรา
   • ขั้นตอนคำขอซื้อสินค้า ใช้บริการหรือดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง ๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ
   • การติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE Facebook Messenger เป็นต้น
   • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
   • บริษัทฯ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เป็นต้น
  • ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
   • ลูกค้าของบริษัทฯ ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ
   • บริษัทในกลุ่มบริษัทฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
   • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็นต้น
 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
  • เพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอหรือการดำเนินการตามคำขอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ เช่น การติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเพื่อซื้อประกันภัย เป็นต้น
  • เพื่อเข้าทำสัญญา ปฏิบัติตามสัญญา และตรวจสอบการปฎิบัติงานตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ การนัดหมาย การลงทะเบียนให้บริการที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การชำระเงิน การรับหรือส่งข้อมูลและเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบริษัทฯ และการปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัทฯ
  • เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการให้บริการแก่ท่าน
  • เพื่อดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการประกันภัย
  • เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัทฯ เช่น การติดต่อประสานงานในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์รวมถึงการเจ้งเตือนต่าง ๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
  • เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ กิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม และนำเสนอสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
  • เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมงานกิจกรรม แคมเปญ ข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย ลงทะเบียนรับของขวัญ หรือรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
  • เพื่อสำรวจความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และวิเคราะห์ความสนใจของท่านและข้อมูลประวัติการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
  • เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
  • เพื่อการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร กรมการขนส่ง หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  • เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร และสถานที่ของบริษัทฯ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบริษัทฯ ณ อาคาร และสถานที่ของบริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
  • เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ เช่น การควบรวมกิจการหรือการโอนสัญญา ซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทฯ ดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัทฯ
 • การเปิดเผยข้อมูล ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
  • บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด สื่อโฆษณา บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทรับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบชำระเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใด ๆ ผู้ให้บริการด้านงานบริการลูกค้าผ่านระบบ Call Center
  • พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี รวมถึงบริษัทประกันภัย
  • หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย
  • ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซื้อกิจการ เป็นต้น
 • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีต่อไปนี้
  • เมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน สำหรับกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม
  • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและบริษัทฯ
  • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ
  • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ (ถ้ามี)
  ในกรณีที่บริษัทฯ มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนเสมอ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องขอความยินยอม ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับหรือการปฏิบัติตามสัญญา หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความรับผิดตามกฎหมาย และ/หรือไม่สามารถบริการให้ท่านได้ รวมทั้งอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้
 • สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

  ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้ โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ ได้ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
 • มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

  กรณีที่บริษัทฯ มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัทฯ บริษัทฯ จะกำกับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • รายละเอียดการติดต่อ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
  บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
  สถานที่ติดต่อ:
  2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  เบอร์โทรศัพท์: +66 2935 2601
  +66 (6) 3206 9784, +66(9) 2246 8800
  อีเมล: info@howdenmaxi.com
  DPO@howdenmaxi.com
  เว็บไซต์: www.howdenmaxi.com
  www.howdenmaxi.com
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ชื่อ: คุณวศพันธุ์ ,คุณพิจิตรา
  คุณวศพันธุ์ ,คุณพิจิตรา
  สถานที่ติดต่อ:
  2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
  เบอร์โทรศัพท์:
  +66 (6) 3206 9784, +66(9) 2246 8800
  อีเมล:
  DPO@howdenmaxi.com
 • การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์บริษัทฯ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

Personal information collected by the company

 • What is personal information? Personal information means information about an individual which can directly or indirectly identify the person, but does not include information on specific deceased persons.
 • Personal information collected by the company? The company collects various types of personal information, including the following:
  • Identity Data, such as first and last name, ID card number/Passport number, driver’s license number, date of birth, gender, age, nationality, marital status with your explicit consent or as required by law.
  • Contact Data, such as address, telephone number, email
  • Contact Information via Social Media (Social Media Contact Data) such as Line ID and Facebook Account.
  • Financial Information or Transaction Data (such as bank account numbers) by transiting information through the company’s products or services.
  • Information regarding cars, such as license plate numbers, engine numbers and body numbers.
  • Contact Information with the company (Communication Data) such as audio or video record.
  • Location-related information, such as IP Address Information
 • Data Sources The company may collect your personal information from various sources, including:
  • Receive personal information directly from you, such as:
   • When you contact us to inquire about product information or services
   • Product purchase procedures, using the services or process the request before entering into a contract, signing the contract, filling out the forms, filling out various registration forms or procedures for submitting claims or requesting rights
   • Contacting the company through various methods such as telephone, email, Line, Facebook Messenger etc.
   • Information regarding participation in various activities of the company, such as recording still images or videos
   • The company may collect data automatically, such as when you use the company’s website or application etc.
  • Receive your personal information from other sources, such as:
   • Customers of the company, agents or service providers of the company
   • Affiliates in the group of companies or business partners of the company
   • Government agencies or other public sources, such as the company’s website information, online search engines or on various social media platforms, such as Facebook etc.
 • The Purpose of Collecting, Using or Disclosing Personal Information The company processes, collects, uses or discloses your information for many purposes, depending on the nature of your relationship with the company, as follows:
  • To consider and approve and/or implement the request regarding the company’s products and services, such as contacting the company to enquire about information to buy an insurance.
  • To enter the contract, fulfill the contract requirements and check the contract performance between you and the company, make appointment for related to the products and other related services, payment procedures, receiving or sending data and contact documents between you and the company and to maintain compliance with the internal processes of the company
  • To confirm identity (verify identity) before providing services to you
  • To perform various operations about insurance
  • In order to maintain and sustain relations with the company’s customers, such as the liaison in inquiries of various information, complaint handling, offering benefits and issuing various warnings without marketing objectives
  • To inform news about services, various beneficial promotional programs, marketing activities, formal invitation to participate in events and activities and present various services of the company.
  • For event registration, campaigns, offers, promotional programs, registration to receive gifts or in receiving various other benefits
  • To survey and rate your satisfaction with the services of the company and business partners of the company and to analyze your interests and information regarding the your purchase of services of the company and business partners of the company, including services in order to assess, improve and develop products services and various sales promotions of the company and the business partners of the company, in order to better suit and meet the customer needs
  • To carry out planning, reporting and business forecasts
  • For risk management supervision and inspection and internal management, for example, to check and prevent for fraud
  • For investigation according to other legal and regulatory processes in order to comply with the law and to report or disclose information to government agencies according to the law, such as the Revenue Department, Department of Transportation or in the event in receiving a subpoena to freeze from police officers, government agencies, court or other law enforcement agencies, including for the establishment of legal claims, the compliance or usage of legal claims or the lifting up of legal claims
  • For indoor security and outdoor security of the company, including the exchanging of ID cards before entering the said area, taking photos of customers who contacted the company at the building and the outdoor location via CCTV (CCTV)
  • For the assignment of rights, duties and any benefits under the contract between you and the company, such as the merger or transfer of contracts which has been legally done.
 • Period of Date Retention The company will keep your personal information for as long as deemed necessary for the purposes of collecting, using or disclosing the personal information as specified in this privacy policy. Rules for determining the storage periods, namely the time period that the company will continue to carry out business with you while providing services to you and may continue to collect for the period necessary to comply with the law for the establishment of legal claims, compliance with or using legal claims or the lifting of any legal claims, or for any other reasons in accordance with the company’s internal policies and requirements.
 • Information Disclosure In the implementation of the objectives specified in this policy, the company may disclose your personal information to third parties, as follows:
  • Subsidiary companies, companies in group or group affiliates for business purposes, internal management, in order to offer any other products or services you may be interested in, including the carrying out of any other activities as specified in the privacy policy
  • Representatives, contractor/subcontractor and/or service providers for any operations, such as carriers, service providers which store or destroy any documents, printing house, marketing agencies, advertisement agencies, contracting companies to develop and maintain information technology systems, accommodation and travel agency services, payment service and systems providers, auditor, law firms, legal and tax advisors and service providers for customer service via Call Center Systems
  • Business partners of the company, third party which received your consent, according to the terms of the contract, according to legal requirements at a case by case basis, and/or insurance companies.
  • Government regulation agencies or any other departments required by law, including official with legal authority
  • The transferee of the rights, duties and any benefits from the company, including the person assigned by the said transferee, shall proceed on behalf, for example, in the case of organizational structural adjustment, merger or acquisition etc.
 • Transfer of Personal Information Overseas In some cases, the company may send or transfer personal information to the company database, which duly operates on Cloud Serves based abroad. In this instance, when sending or transferring the said information, the company will provide the appropriate protection and security measures and will fully comply with the Personal Data Protection Act B.E. 2562
 • Legal Basis for Processing Personal Data The company will process personal information such as deemed necessary within the scope of this privacy policy in the following cases:
  • When the company has received your consent within the event the law requires consent
  • To process your requests before entering into a contract and/or to perform a contract between you and the company
  • It is necessary for the legitimate interests of the company or another person and/or juristic person, unless such benefits are less important when compared to your basic rights within your personal information
  • It is to comply with the requirements and regulations of the company
  • To prevent or cease any danger to the life, body or health of the person
  • In the interest of the company, for the performance of duties or to perform duties in exercising government authority which is granted to the company (if any)
  In the event the company will process your sensitive information, the company will always ask for your explicit consent, unless the law states that consent is not required.

  In the case that personal information that the company collected above is necessary information for the company, in the performance of applicable laws or contractual performances, if you do not provide the required personal information, the company may have a specific legal liability and/or be unable to provide products and services to you, including the ability to manage contracts or of having significant convenience to you.
 • Your Rights as the Owner of Personal Information You have the rights under the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) to take any of the following actions:
 • Right to Withdraw Consent You have the right to withdraw the consent given to the company from collecting, using or disclosing your information at any time, unless the revocation request is limited by law or undermines a contract beneficial to you

  However, withdrawing consent will not affect the processing of personal data that you have given consent to previously
 • Right to Access Personal Information You have the right to request access and request a copy of your personal data under the jurisdiction of the company, including asking the company to disclose the acquisition of such personal information without your consent.
 • The Right to Provide or Transfer Personal Information In the event the company has implemented the personal information in a form that can be read or generally used through work tools or devices automatically and can use or disclose personal information through automated methods, you have the right to request your personal information from the company, including the right to request the company to send or transfer your personal data in the aforementioned form to another controller of personal information as required by law
 • The Right to Object to the Collection, Use or Disclosure of the Personal Information You have the right to object to the processing of your personal information for collection, use or disclosure as required by the law.
 • Right to Delete Personal Data You have the right to request the company to delete, destroy or impersonally identifiable for any reason as required by law
 • Right to Suspend the Use of Personal Information You have the right to request the company to suspend the use of your information for reasons required by law
 • Right to request for personal information correction You have the right to request the company to correct your personal information, so that such personal information is accurate, updated, complete and not misleading
 • Right to Issue Complaint You have the right to issue complaint to the relevant authority under the Personal Data Protection Act B.E. 2562 when the company violates or fails to comply with the said Act
 • Security Measures for Personal Information The company has established security measures that are deemed appropriate and strict in maintaining the security integrity of your personal information. In order to prevent the loss, access, use, alteration or disclosure of personal information without misconceptions or wrongdoing

  In the event that the company assigns other parties to process the personal data according to orders on behalf of the company, the company will oversee that person processes appropriately to ensure that person will maintain the security of your personal information in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)
 • Contact Details In case of any doubt or need to ask for more details in regard to the protection of your personal information while collecting, using or disclosing your information, want to exercise your rights or have any complaints, you can contact the company through the following channels:
  Howden Maxi Insurance Co., Ltd.
  Contact Location:
  2222/9 Ladprao Road, Phlabphla Subdistrict, Wang Thonglang District, Bangkok
  Telephone No: +66 2935 2601
  +66 (6) 3206 9784, +66(9) 2246 8800
  Email: info@howdenmaxi.com
  DPO@howdenmaxi.com
  Website: www.howdenmaxi.com
  www.howdenmaxi.com
  Personal Data Protection Officer
  Name: Khun Wasapan ,Khun Phijittra
  Khun Wasapan ,Khun Phijittra
  Contact Location:
  2222/9 Ladprao Road, Phlabphla Subdistrict, Wang Thonglang District, Bangkok
  Telephone No:
  +66 (6) 3206 9784, +66(9) 2246 8800
  Email:
  DPO@howdenmaxi.com
 • Accessing other Websites via the Company’s Website Because this privacy policy is for the selling of products or services and for the usage of the company’s website only, if you visit other websites, even if also passing through the company website as well, the protection of personal information will be in accordance with the privacy policy of that website, which is not affiliated with the company.

ประกาศ ณ วันที่ 01/08/2563

Announced on the date of 01/08/2020